תקנון תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://ilnlp.org.il (להלן: "האתר") המופעל על ידי לשכת הנלפ הישראלית (להלן: "הלשכה").

 

האתר כולל מידע כללי על הלשכה ופעילותה, עדכון לגבי אירועים, כנסים וסדנאות אומן שמקיימת הלשכה, אינדקס מנחים חברי הלשכה, אינדקס בתי ספר שקיבלו את הכרת הלשכה, תכנים מקצועיים, אפשרות להירשם ללשכה, לרכוש מוצרים ושירותים מהלשכה (להלן: "השירותים").

 

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון).

 

בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש והמשתמש ביחסיו עם האתר.

 

בהיכנסך לאתר, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש (“להלן: "תנאי השימוש באתר ו/או התקנון)

האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, הינך מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

 

בטרם ביצוע כל פעולה באתר, הינך מצהיר בזאת כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

 

 

1.תנאים כלליים

 

1.1.השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (להלן: "המשתמש", "הנך")

 

 1.2.יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).

 

2.הסכמה לתנאי השימוש באתר

 

2.1.הלשכה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

2.2.הלשכה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1.התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של העמותה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

2.2.2.הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

2.2.3.הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש הלשכה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

2.2.4.הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.5.שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

2.2.6.פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו.

2.2.7.שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

2.2.8. כל פעולה אחרת אשר מהווה עבירה על החוק.

 

3.אופי התכנים באתר

 

 3.1.התכנים באתר כוללים תכנים מקוריים של הלשכה ו/או תכנים שמקורם במשתמשי האתר ו/או תכנים שמקורם בצדדים שלישים. 

 

3.2.בנוסף, באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר (להלן: "תכני המשתמשים"). תכני המשתמשים מתפרסמים בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של הלשכה.

 

3.3.מובהר כי חל איסור כי תכני המשתמשים יכללו כל תוכן אשר איננו הולם ו/או בלתי חוקי ו/או טורדני ו/או בעל תוכן מיני ו/או פוגע בפרטיות ו/או פוגע בזכויות צד שלישי.

 

3.4.בתנאי שימוש אלה: המונח "תוכן" או "תכנים" משמעם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד.

 

3.5.הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את תכני המשתמשים לפני פרסומם ואף לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע בעמותה ו/או באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, וכן את הזכות למחוק תכנים כאלו בכל עת ומכל סיבה שהיא. אין באמור כדי להטיל כל אחריות על הלשכה, ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין אי הצגת חומרים כאמור.

 

3.6.השולח ללשכה את תכני המשתמשים הוא האחראי הבלעדי להם ולתוצאות הנובעות מהצגתם. הלשכה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות ביחס לחומרים שהוצגו ולתוצאות הצגתם כאמור (לרבות כל נזק, אובדן, חסרון כיס ורווח) והיא ו/או מי מטעמה אינם אחראים להסתמכות ו/או לפעולות שבוצעו או שלא בוצעו בגין החומרים ולתוצאות הנובעות מהצגתם. 

 

3.7.במקרה בו תבחר לשלוח תכנים ו/או חומרים כלשהם ללשכה, הרי שבמסירת החומרים אתה מאשר ללשכה:

3.7.1.כי החומרים נוצרו על ידך, וכי הינך בעל מלוא הזכויות בחומרים ואין בשליחת החומרים ללשכה ו/או בהצגתם באתר כדי לפגוע ו/או להפר זכויות אשר יש ו/או עשויות להיות לצד שלישי כלשהו בקשר לחומרים.

3.7.2.כי אתה מעניק ללשכה ו/או לכל הגופים הקשורים אליה את הזכות המוחלטת להשתמש ולפרסם, בכל צורה ובכל דרך שהיא – לפי בחירתם ולפי שיקול דעתם הבלעדי – את שמך ו/או החומרים ו/או כל פרט אחר שמסרת ו/או שהגיעו לידיעת הלשכה ו/או לידיה בקשר עם החומרים, במלואם או בחלקם, למשך כל תקופה וכל אימת שיחפצו בכך.

3.7.3.כי אתה מוותר על כל זכות שעשויה להיות לך לבחון ו/או לאשר, בכל שלב שהוא, את אופן השימוש בחומרים ולא תהיה לך שום זכות כספית, או אחרת, בקשר עם שימוש כאמור ושום זיקה אל החומרים.

 

3.8.בנוסף לתכני המשתמשים, יתכן ויפורסמו באתר גם תכנים שמקורם בצד שלישי שאינו הלשכה כגון, אך לא רק, מחקרים, סקרים וכדומה (להלן: "תכני צד ג'"). תכנים אלו מובאים כשירות לציבור הגולשים. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת הלשכה  או את עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הלשכה אינה ערבה לכך שבדקה את התכנים הללו טרם פרסומם, ולא תהיה לך כל טענה כנגד הלשכה בקשר עם תכני צד ג' כאמור. 

 

  1. מדיניות פרטיות

 

הלשכה משתמשת בכל מידע אישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים. בשימושך באתר, אתה מסכים לכך שנשתמש במידע האישי שנאסף או מתקבל במסגרת השימוש באתר ו/או בשירותים, בהתאם למדיניות הפרטיות לעיל.


במסגרת השימוש באתר ייאסף מידע אודות גישה לאתר ואודות השימוש בו, וכן ייאסף מידע שתמסור ללשכה, אם תבחר למסור, במסגרת השימוש בו: רכישת מוצרים ושירותים. המידע שתמסור ללשכה יכול שייאגר במאגרי המידע של הלשכה
מידע אודות גישה ושימוש ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות זו.

שימוש במידע אישי
מידע אודות גישה ושימוש באתר ישמש לצורך אבטחה לרבות בקרת וניטור שימוש. חלק ממידע זה ישמר לזמן מוגבל, בהתאם למדיניות שתקבע הלשכה מעת לעת (תוך התחשבות בשיקולי אבטחת מידע מחד והקטנת סיכונים לפגיעה בפרטיות מאידך)
מידע אודות שימוש באתר ככל וייאסף שלא לצורך אבטחה ישמר באופן אנונימי והוא ישמש ללימוד השימוש באתר וטיוב ושיפור התכנים והשירותים שבו
הלשכה יכול שתשייך משתמשים לקבוצות משתמשים על מנת להתאים להם תכנים ייעודיים (למשל: תכנים  ______________________וכו')..
מידע שתמסור ללשכה ישמש על מנת לספק לך מענה, מוצר או שירות או בקשת לקבל מידע שתמסור ללשכה ייאגר במאגרי המידע של הלשכה ויעשה בו שימוש בהתאם לשימושים להם נועדו מאגרי המידע של הלשכה (ובכלל זאת ניהול פעילות הלשכה למול חבריה כגון: ניהול פנקס ……….

 

5.שיפוי 

 

הנך מתחייב לשפות את הלשכה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

 

 

6.שימוש בשירותים הכרוכים בתשלום

 

6.1.האתר מאפשר לך לשלם דמי חברות, ולרכוש מוצרים ושירותים מהלשכה.

6.2.מחירי המוצרים או השירותים יהיו בהתאם למפורט באתר בעת ביצוע הליך הרכישה. הלשכה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

7.מדיניות החזרות וביטולים

 

7.1 ביטול עסקה יעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא"ל [email protected]‏ ויכלול פרטי המציע כולל מספר תעודת זהות ומלא פרטי ההזמנה.

 

7.2 תנאי ביטול עסקה המבוצעת באמצעות האתר, כמו גם, הזמנת הטבות ו/או שירותים למשתמש כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: החוק והתקנות לפיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה,) תשע"א- 2010   להלן: ("תקנות ביטול עסקה("

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר להלן:

7.3 ביטול העסקה יבוצע אל מול ספק המוצר ו/או השירות כאשר מוסכם כי מועד הביטול יהיה המועד בו נמסרה לספק המוצר ו/או השירות ההודעה.

7.4 המשתמש הזכאי לבצע פעולה באתר רשאי לבטל עסקה של רכישת מוצר ו/או שירות שבוצעה באמצעות האתר בתוך תקופת הביטול, כהגדרתה בסעיף 14ג(ג) לחוק.

7.5 עם זאת יובהר, משתמש לא יהא זכאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ו/או שירות שבוצעה באתר כל אחד מהמקרים המפורטים תחת סעיף הגבלת זכות ביטול המנויים בסעיף 6 לתקנות ביטול עסקה, ולרבות מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה –1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה; טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.

7.6 עוד יובהר, כי לא תהא למשתמש הזכות לבטל עסקה באופן חלקי. לפיכך, מקום בו משתמש יבקש לבטל חלק מהעסקה, כי אז יהא עליו לבטל את העסקה בשלמותה בכפוף לתנאים שלעיל ולהלן, וכן לביצוע עסקה חדשה.

7.7 ביטול עסקה בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, מחמת פגם ו/או אי התאמה, ולאחר קבלת הודעה כתובה על כך מאת המשמש, תועבר הדרישה לספק המוצר ו/או השירות לצורך הטיפול בפנייה בהתאם להוראות החוק, התקנות.

7.8  ביטול עסקה שלא בשל פגם ו/או אי התאמה: במקרה של ביטול עסקה בתוך תקופת הביטול, שלא מחמת פגם ו/או אי התאמה, באחריות המשתמש להחזיר את המוצר לספק המוצר באריזתו המקורית, שלם, תקין וללא פגם. ספק השירות יפעל לביטול העסקה ולהשבת הסכום ששולם על ידי המשתמש לידיו בהתאם להוראות הדין ובניכוי דמי ביטול עסקה בשיעור של  5 % ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם.

7.9 הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או עסקה באתר – במקרה בו אזל המלאי, במקרה בו נמצא כי המשתמש ו/או המזמין איננו המשתמש, בהעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי ומכל סיבה אחרת.

7.10 הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה ו/או רכישה שנתגלתה או נחשדה ככוזבת ולנקוט כל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו כנגד מבצעי הפעולות האסורות.

7.11 במקרים של טעויות בהקלדת פרטי ההזמנה ו/או פרטי הספק/בית העסק, בתיאור המוצר/השירות ו/או תמונתו, מחירו, תנאי התשלום וכיו"ב או בקבלת נתונים ממבצע הפעולה באתר,  

שמורה למנהלי האתר הזכות לבטל את ההזמנה ו/או העסקה. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

7.12 הנהלת האתר, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא תחוב כלפי מבצעי הפעולות שהעסקות עמם בוטלו. בנוסף, לא תישא הנהלת האתר, במישרין או בעקיפין, באחריות בגין טעויות של מבצעי הפעילות באתר.

 

8.קניין רוחני

 

8.1.כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה התכנים, עיצוב האתר, ארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של הלשכה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי הלשכה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של הלשכה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של הלשכה.

 

8.2.אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של הלשכה מראש ובכתב.

 

 

9.שימוש בקישורים (links) ובהפניות

באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "צדדים שלישיים"). התכנים אינם מתפרסמים על ידי הלשכה, או מטעמה והלשכה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר הלשכה, אינו מעיד על הסכמת הלשכה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או החברה הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. הלשכה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. 

 

בהתאם לאמור לעיל, הלשכה אינה אחראית ולא תחוב בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) על ידי צדדים שלישיים.

 

10.היעדר מצגים

 

השימוש שלך באתר ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הלשכה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת.

 

הלשכה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והלשכה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 

הלשכה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

מובהר כי אין בהרשמתך כחבר/עמית כדי להוות התחייבות מצד הלשכה כי תיקח חלק בפעילות הלשכה ו/או כדי ליצור יחסי עובד-מעביד בינך ובין הלשכה. הנך מתחייב לשפות ולפצות את הלשכה בגין כל הוצאה, נזק, הפסד ו/או תשלום כלשהו (ובכלל זה שכר טרחת עורך דין של הלשכה) שתידרש העמותה לשלם לך ו/או לכל צד שלישי, ואשר יסודם בקביעה של בית דין לעבודה או של כל גוף מוסמך אחר, כי נוצרו יחסי עובד ומעביד בין הלשכה  לבינך ו/או כל אחר מטעמך.

 

11.הגבלת אחריות

 

הלשכה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהשירותים באתר, שימושך באתר, התכנים באתר, הסתמכותך עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, ו/או השתתפותך בפעילות הלשכה, או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם הלשכה  קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד שלישי כלשהו.

 

12.שונות

 

12.1.אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

12.2.תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

12.3.על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

דילוג לתוכן