מדיניות פרטיות

לשכת הנלפ בישראל (להלן – "הלשכה" או "אנחנו") מכבדת את הפרטיות של המשתמשים (להלן – "המשתמש(ים)" או "אתה") באתר https://ilnlp.org.il/ (להלן – "האתר"), לרבות חברי הלשכה, ומשתמשים אשר נהנים ממגוון שירותים שונים המוענקים באמצעות האתר (להלן – "השירותים"), ומחויבת להגן על המידע האישי שנאסף אודותיך. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש בשירותים. למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן – "מדיניות הפרטיות") תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הנ"ל (להלן – "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו. 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 1. הסכמה 

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו, ולשמירתו במאגרי מידע. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר.

למען הסר ספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.

 1. אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר: איזה מידע אנחנו רשאים לאסוף אודות המשתמשים שלנו? 
 2. הסוג הראשון של מידע שהלשכה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: "מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין ללשכה בשעה שהמשתמש משתמש בשירותים, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש בשירותים, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך וכיו"ב. 
 3. הסוג השני של מידע שהלשכה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: "מידע אישי"). המידע האישי מאפשר ללשכה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. 
 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה- IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה

בנוסף, אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש בשירותים, למשל מידע הנאסף בעת ההרשמה לשירות וחברות חברי הלשכה בוועדות שונות. 

 • בעת ההרשמה, נדרש המשתמש למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת, שייכות מגזרית, כתובת מייל ומספר תעודת זהות. חברי הלשכה יידרשו, בנוסף לאמור לעיל, למסור גם תמונת פנים. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף. 
 • ככל שתירשמו לאירוע הלשכה ו/או לאירועים של צדדים שלישיים המוצעים באמצעות האתר, תבצעו רכישות ותשתמשו בשירותים באמצעות האתר, הלשכה תצבור מידע על הרגלי רכישה (לרבות לעניין חידוש חברות בלשכה), מוצרים שנרכשו ואירועים בהם לקחתם חלק. 
 • במסגרת טופס יצירת קשר באתר, משתמשים נדרשים למסור פרטי התקשרות בסיסיים, לרבות דוא"ל ומספר טלפון נייד. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף. 
 • תשלומים הנעשים באמצעות ספקי שירותי סליקה ומחייבים מסירת פרטי אמצעי תשלום לספקים אלה. הלשכה אינה אוספת את פרטי כרטיס האשראי שמוסר המשתמש לספק שירותי הסליקה. ספק שירותי הסליקה נותן ללשכה מספר מזהה (token) המקושר למשתמש והמאפשר לספק שירותי הסליקה לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בהתאם להנחיות הלשכה. 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת. 

שים לב: אנו לא נאסוף עליך מידע אישי ללא קבלת הסכמתך, אשר ניתנת, בין היתר, במסגרת קבלתך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ובעצם שימושך באתר .

אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים המוצעים באתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע, בישראל או בחו"ל.

 1. כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו? 

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:

 • באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם הלשכה בעת ההצטרפות לשירות, בעת השימוש בשירותים או בעת מילוי טופס יצירת קשר.
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם הלשכה באמצעות ערוצי תקשורת חלופיים, קרי מידע שהעברת ללשכה שלא באמצעות האתר. ייתכן ומידע זה יוצג בפניך במהלך שימושך באתר, אך הואיל ומדיניות פרטיות זו אינה נוגעת לכל תקשורת שהייתה ו/או תהיה לך עם הלשכה שלא באמצעות האתר, מידע זה אינו חוסה תחת מדיניות פרטיות זו.
 1. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת:

 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי הלשכה. 
 • לספק את השירותים.

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:

 • להעניק את השירותים למשתמש הלשכה, ובהם חידוש חברות בלשכה, הרשמה לסדנאות, סמינרים, רכישת שירותים וכיו"ב.
 • לוודא את זהות המשתמש בעת הכניסה לאתר או לחלקים באתר המיועדים למשתמשים רשומים וכן על מנת לטפל בתלונות על אינטראקציות לא ראויות מצד המשתמש ו/או שימוש לא מורשה באתר ו/או השירותים.
 • להנפיק מסמכים, ובהם תעודת חבר בלשכה. 
 • לבצע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה (כמפורט להלן).
 • להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי הלשכה.
 • להציע הצעות או הטבות המתואמות לצרכי והעדפות המשתמש.
 • לשלוח מסרים פרסומיים ו/או ניוזלטר ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות למשתמשים, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, בין אם על הלשכה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של הלשכה. 
 • להתאים את הפרסומות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • ליצור קשר עמך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה לאתר (לרבות משלוח מסרונים).
 • להשיב לשאלות משתמשים ולהעניק שירותי תמיכה טכנית.
 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים 

אנו שומרים את הזכות להעביר את המידע האישי לצדדים שלישיים למטרות שירותי דיוור ישיר ומתן השירותים, גם אם אין לאלה קשר לשירותים המסופקים על ידי הלשכה.

בנוסף, אנו רשאים לגלות מידע אישי לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) ׁׁׁעל מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; (ה) על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים; (ו) על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה; (ז) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של הלשכה, של המשתמשים או של הציבור הרחב; (ח) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים ללשכה (לרבות צדדים קשורים שלה, כנדרש על מנת לספק לנו את השירותים), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של הלשכה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (ט) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמשים ולצורך הענקת השירותים; ו/או (י) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

למען הסר ספק, הלשכה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. שינוי או מחיקה של מידע אישי

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, תוכל לעשות זאת בעצמך באמצעות "האזור האישי" אשר מצוי באתר ולחלופין תוכל לשלוח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: _____________ ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים. 

שים לב: אלא אם תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, לרבות אך לא רק, על מנת לעמוד בדרישות, החובות או ההתחייבויות המשפטיות או העסקיות שלנו, לפתרון סכסוכים, לאכיפת התנאים, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים. 

 1. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שלוש עשרה (13). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שלוש עשרה (13) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפנות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני ל- [email protected]

 1. אבטחה

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה לא מורשית למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה לא מורשית כאמור ולתוצאותיה. 

 1. שירותי צדדים שלישיים 

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירות צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף בזמן השימוש באתר. אנו עושים מאמצים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, את Google Analytics,אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובות https://ilnlp.org.il/, ושירותי אחסון של מייקרוסופט, אשר מדיניות הפרטיות שלה מפורסמת בכתובת https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement. יחד עם זאת, ללשכה אין כל שליטה על צדדים שלישיים אלה. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה ו/או לפנות אליהם במישרין על מנת שתוכל לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך.

 1. אמצעי תשלום 

האתר עשוי לכלול שירותים הניתנים בתשלום ("תשלומים"). ככל שייגבו תשלומים דרך האתרים, את התשלומים יהיה ניתן לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי הלשכה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי הלשכה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש. 

 1. קישורים (לינקים) לאתרי צדדים שלישיים (האם יהיו לינקים לאתרי צד ג'? אם לא יש למחוק את הסעיף)

לינקים מסוימים הכלולים באתר מאפשרים למשתמשים לעזבו ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים ללשכה. הקישורים לאלה מוצעים לנוחותך בלבד. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת הלשכה, הלשכה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הלשכה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי הלשכה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה. מרביתם של אלה מכילים מסמכים משפטיים, לרבות מדיניות פרטיות ותנאי שימוש, המסדירים את השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא בקפידה את אותם המסמכים לפני השימוש באתרים או שירותים אלה (בין היתר, על מנת לדעת אילו סוגי מידע נאספים לגביך).

 1. טכנולוגיות מעקב

בעת השימוש באתר, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו-Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש. 

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה. 

על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיו"ב. בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב של צדדים שלישיים, תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש שלהם. 

 1. העברת נתונים בינלאומית

הלשכה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, הלשכה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

 1. הודעות פרסומיות ודיוור ישיר

הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי הלשכה, וכדי שאנחנו ו/או צדדים שלישיים נפנה אליך בהודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), וכן למשלוח הטבות או הצעות שלנו או של צדדים שלישיים, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דיוור ישיר ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות פוש. באפשרותך לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת [email protected] ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי הלשכה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל הודעות ותכנים כאמור.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

הלשכה עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה עשויות להציב Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית, בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקלקת. באופן זה הן מבקשות לנסות ולהתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר. לחברות הללו אין גישה ל- Cookies של הלשכה וללשכה אין גישה ל- Cookies שלהן. אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר ולמנוע מהן לשלוח Cookies אל המחשב שלך ולקרוא אותן ממנו, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש שלנו. הלשכה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן.  שינויים במדיניות הפרטיות ככל שיהיו יכנסו לתוקף בתאריך עידכון אחרון של מדיניות פרטיות זו , והמשך השימוש באתר לאחר תאריך העידכון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים יחייבו אותו.

במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, ללא הודעה מוקדמת. 

 

* ידוע לי כי הלשכה מנהלת מאגר מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מטרת בקשת המידע הינה לצרכי הלשכה, לרבות ניהול מאגר מידע אודות כוח אדם ומקצוע הנלפ. כמו כן ידוע לי כי מסירת המידע בשאלון האישי תלויה ברצוני ובהסכמתי. המידע ישמש לצרכי הלשכה ולביצוע מטרותיה והיא רשאית גם למסרו לאחרים בהתאם להחלטות מוסדותיה המוסמכים, לרבות משלוח דבר פרסומת מהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח–2008. 

דילוג לתוכן